Posts

Image
 B loem bo mmen maken      “ The work of today is the history of tomorrow,  and we are its makers."   Juliette Gordon Low, oprichter van de ‘ American Girl Scouts ’                       Op zondag middag 19 juni namen we deel aan ‘Bincks groen: binckse activiteiten voor ouders en hun kinderen’. Op de Carweide en bij ons nieuwe plein waren er activiteiten georganiseerd voor vaderdag. We deden mee met het maken van bloem bommen: een mooie manier om de Binckhorst groener te maken en ouders en kinderen te leren kennen. We werden ook dit keer getroffen door het enthousiasme van de kinderen. Een ogenschijnlijk ‘simpele’ activiteit die hoge betrokkenheid, taal en het nodige denkwerk opleverde: ‘W at zijn z aden ?’ 'Waarom verspreiden we zaden rondom de school?' 'Hoe ver kan ik gooien?’ 'Hoeveel kan ik maken?' en 'H oe krijg je de juiste verhouding grond en water om een balletje te maken?’ .   I n die zin staat het maken van bloem bommen symbool voor de er
Image
De Relatie tussen Ruimtes, Materialen, Waarden en Visie D e ruimtes en materialen in ons nieuwe kindcentrum geven uitdrukking aan de waarden en visie rondom kinderen en leren. De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het bestellen van materialen die het onderzoekende leren ondersteunen. Dit leverde mooie vragen op : hoe kunnen we onze waardes  koppelen aan de leerruimtes en materialen? welke materialen laten  kinderen  verwonderen ? wat voor materialen dagen kinderen uit om te ontdekken , te   onderzoeken en te maken ? hoe bevorderen materialen en ruimtes de uitwisseling van ideeën tussen kinderen? waar kunnen we materialen vinden die prikkelen , die complex en echt zijn en verschillende werelden  vertegenwoordigen? We willen dat de ruimtes en materialen op allerlei verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Hierdoor denken kinderen op een creative manier en ervaren ze dat hun eigen ideeën elke keer opnieuw richting kunnen geven aan wat ze (vaak samen met andere kinder
Image
  KC Dag     V orig e week woensdag organiseerde Lucas onderwijs een bijeenkomst om ervaringen met en ideeën over het ontwikkelen van kindcentra   bij elkaar te brengen. We waren daar aanwezig om samen met collega’s van andere kindcentra te leren en onze ervaringen met het opzetten van kindcentrum De Binck te delen.     Wij willen zoveel mogelijk een ‘onderzoekende houding’ uitstralen, dus ook in de ontmoeting met collega’s. De sessie die we verzorgde n begon dan ook met de vraag : “ W at willen jullie graag weten?’ De vragen hieronder kwamen uit de groep . Ze geven , naast richting voor de dialoog tijdens de sessie, aanknopingspunten om verder te denken over de koers van KC de Binck en de focus voor de komende maanden.     Wat zijn de kansen die er liggen voor een integrale ontwikkelin g van het kindcentrum ?     Wat is het IB-concept ? Hoe draagt het IB-concept mee aan de vorming van het kindcentrum ?   Wat wordt de i nvulling van de dag ? Hoe kijken jullie aan tegen de tra